Sự khác biệt giữa is_home () và is_posts_page

is_home() đề cập đến trang Bài đăng bất kể nó ở trang đầu hay trang bên trong.

is_posts_page đề cập đến trang Bài đăng chỉ khi nó là một trang bên trong.

Như vậy, điều kiện if trong hai khối mã tại Making Custom Queries using Offset and Pagination « WordPress Codex lý tưởng nên như thế này:

if ( ! $query->is_posts_page ) {

nên là

if ( ! $query->is_home() ) {

if ( $query->is_posts_page ) {

nên là

if ( $query->is_home() ) {