Sử dụng pre_get_posts để đặt loại bài đăng xuất hiện trên kho lưu trữ Thẻ trong WordPress

Bạn muốn hiển thị 2 mục nhập của một journal CPT trên economics trang lưu trữ thẻ?

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con:

add_action( 'pre_get_posts', 'sk_change_tag_term_archive_query' );
/**
 * Set only Journal CPT entries (two of them) to appear on Economics Tag Archive
 *
 * @param object $query data.
 */
function sk_change_tag_term_archive_query( $query ) {

  if ( $query->is_main_query() && ! is_admin() && is_tag( 'economics' ) ) {
    $query->set( 'post_type', array( 'journal' ) );
    $query->set( 'posts_per_page', '2' );
  }

}

Thay vì phân loại thẻ tiêu chuẩn, nếu bạn có phân loại tùy chỉnh được gọi là say journal_tag , bạn sẽ thay thế

is_tag( 'economics' )

với

is_tax( 'journal_tag', 'economics' ) .