Sao mình không thấy mục cài plugin mặc dù đã đăng nhập quyền admin trước đó vẫn thấy

Sao mình không thấy mục cài plugin mặc dù đã đăng nhập quyền admin trước đó vẫn thấy
0

Câu hỏi từ Group FB:
Sao mình không thấy mục cài plugin mặc dù đã đăng nhập quyền admin trước đó vẫn thấy
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/542628259771403/