Phụ đề bên dưới Tiêu đề trong Genesis bằng cách sử dụng plugin Phụ đề trực quan

Có thể dễ dàng thêm phụ đề bằng cách sử dụng plugin Phụ đề trực quan của Gary Jones để thêm trường Phụ đề trực quan vào tất cả các bài đăng, trang và CPT.

Sau khi cài đặt plugin, hãy chỉnh sửa các Trang mà bạn muốn hiển thị phụ đề, điền vào trường Phụ đề trực quan và cập nhật.

Sau đó, thêm cái này vào style.css của chủ đề con của bạn :

.subtitle {
	display: block;
	margin-top: 10px;
}

.breadcrumb .subtitle {
	display: none;
}