Nền video trong Infinity Pro

Chúng ta có thể dễ dàng thiết lập video nền cho bất kỳ phần nào trong WordPress bằng cách sử dụng plugin Video nền miễn phí.

Bước 1

Cài đặt và kích hoạt Nền Video.

Bước 2

Tạo một Trang tĩnh có tiêu đề nói Home ,.

Trên Trang này, trong hộp meta Nền Video chỉ định .front-page-1 cho Vùng chứa.

Tải lên / chọn các liên kết đến mp4, webm và hình ảnh áp phích của video của bạn.

Bước 3

Đặt Home làm trang đầu tại Cài đặt> Đọc.

Bước 4

Bây giờ chúng tôi sẽ loại trừ phần Trang trước 1 để có thể được đặt và lấy hình nền thông qua Trình tùy chỉnh.

a) Trong lib / custom.php, thay đổi

$images = apply_filters( 'infinity_images', array( '1', '3', '5', '7' ) );

đến

$images = apply_filters( 'infinity_images', array( '3', '5', '7' ) );

b) Trong lib / output.php, thay đổi

$opts = apply_filters( 'infinity_images', array( '1', '3', '5', '7' ) );

đến

$opts = apply_filters( 'infinity_images', array( '3', '5', '7' ) );