[Nâng cao] Tạo thêm function chuyển mã màu hex sang rgb trong WordPress

  1. Trả về đúng định dạng mã màu
  1. Xoá ký tự # đầu tiên của mã màu
  1. Bạn có thể thêm funtion sau đây để chuyển mã màu từ hex sang rgb
function sanitize_rgb_color( $hex, $opacity ) {
	$hex = sanitize_hex_color_no_hash ($hex);
	if( strlen( $hex ) == 3) {
		$r = hexdec( substr( $hex, 0, 1 ) . substr( $hex, 0, 1 ) );
		$g = hexdec( substr( $hex, 1, 1 ) . substr( $hex, 1, 1 ) );
		$b = hexdec( substr( $hex, 2, 1 ) . substr( $hex, 2, 1 ) );
	} else {
		$r = hexdec( substr( $hex, 0, 2 ) );
		$g = hexdec( substr( $hex, 2, 2 ) );
		$b = hexdec( substr( $hex, 4, 2 ) );
	}
	return "rgba( $r, $g, $b, $opacity )";
}

Ví dụ: sanitize_rgb_color(#FFFFFF,0.9) => rgba( 255, 255, 255, 0.9 );

Chúc các bạn thành công :slightly_smiling_face: