Mọi người xin chỉ giáo, mình bị một vấn đề ở chức năng Features , khi mình sử dụng ảnh ngang thì bình thường nhưng sử dụng ảnh đứng thì bị cắt ảnh. Mình mới học tạo blog hỏi ngu cái mong mọi người chỉ giáo 😊

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người xin chỉ giáo, mình bị một vấn đề ở chức năng Features , khi mình sử dụng ảnh ngang thì bình thường nhưng sử dụng ảnh đứng thì bị cắt ảnh.
Mình mới học tạo blog hỏi ngu cái mong mọi người chỉ giáo :blush:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/805909950109898/