Mọi người giúp mình tạo from tìm kiếm các trường input của wordpress

Mọi người giúp mình tạo from tìm kiếm các trường input của wordpress
0

Mình tạo các trường cho bài viết giờ mình muốn tạo from để tìm các trường trong bài viết đó " Seach tìm from mặc định thì không ra " ae biết chỉ mình và mọi người với nhe !!