mọi người cho hỏi làm sao để table of content chạy dọc theo khi kéo bài viết vậy ạ

Câu hỏi từ Group FB:
mọi người cho hỏi làm sao để table of content chạy dọc theo khi kéo bài viết vậy ạ
Nguồn: Redirecting...