# **Mình có nhúng fb comment lên web, nhưng 1 số link khi comment thì nó về appid để kiểm duyệt, 1 số link comment thì nó ko về appid, bạn nào biết fix giúp mình gửi phí cafe. trước đó có appid cũ vẫn còn comment cũ, mình đã xóa**

Câu hỏi từ Group FB:

Mình có nhúng fb comment lên web, nhưng 1 số link khi comment thì nó về appid để kiểm duyệt, 1 số link comment thì nó ko về appid, bạn nào biết fix giúp mình gửi phí cafe. trước đó có appid cũ vẫn còn comment cũ, mình đã xóa

Nguồn: Redirecting...