Mình cần viết thêm 1 plugin đơn giản liên quan đọc đơn hàng cho Woocommerce nên cần một bạn dev xử lý. Cụ thể công việc sẽ trao đổi qua inbox ha

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần viết thêm 1 plugin đơn giản liên quan đọc đơn hàng cho Woocommerce nên cần một bạn dev xử lý.
Cụ thể công việc sẽ trao đổi qua inbox ha
Nguồn: Redirecting...