Mình cần người report nội dung độc hại trên Wordpress. Giá cao, có ai nhận không?

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần người report nội dung độc hại trên Wordpress. Giá cao, có ai nhận không?
Nguồn: Redirecting...