Mình cần một cái web để cài Luyện Đề Thi Tiếng Anh. Bao gồm cả câu trắc nghiệm lẫn câu do học sinh phải viết vào và chấm đúng sai bằng cơ sở dữ liệu. Có ai có giải pháp nào không ạ

Mình cần một cái web để cài Luyện Đề Thi Tiếng Anh. Bao gồm cả câu trắc nghiệm lẫn câu do học sinh phải viết vào và chấm đúng sai bằng cơ sở dữ liệu. Có ai có giải pháp nào không ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần một cái web để cài Luyện Đề Thi Tiếng Anh. Bao gồm cả câu trắc nghiệm lẫn câu do học sinh phải viết vào và chấm đúng sai bằng cơ sở dữ liệu. Có ai có giải pháp nào không ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/714771162557111/