Mình cài wordpress lên Oracle cloud always free tier, xong bây giờ muốn cài thêm plugins thì phải có ftp nhưng tìm info ftp ở đâu?

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cài wordpress lên Oracle cloud always free tier, xong bây giờ muốn cài thêm plugins thì phải có ftp nhưng tìm info ftp ở đâu?
Nguồn: Redirecting...