Menu điều hướng chân trang trong Genesis

Chủ đề con Genesis Sample có mã để đổi tên vị trí điều hướng phụ là Menu Chân trang và hiển thị menu được gán cho vị trí đó bên trong chân trang.

//* Rename primary and secondary navigation menus
add_theme_support( 'genesis-menus' , array( 'primary' => __( 'After Header Menu', 'genesis-sample' ), 'secondary' => __( 'Footer Menu', 'genesis-sample' ) ) );

add_action( 'genesis_footer', 'genesis_do_subnav', 5 );

Thay vào đó, chúng tôi có thể đăng ký một footer vị trí chủ đề tùy chỉnh và hiển thị menu được chỉ định cho nó phía trên nội dung chân trang như sau:

// Add footer theme location
add_theme_support( 'genesis-menus' , array(
	'primary' => __( 'After Header Menu', 'genesis-sample' ),
	'secondary' => __( 'Secondary Navigation Menu', 'genesis-sample' ),
	'footer' => __( 'Footer Navigation Menu', 'genesis-sample' )
) );

// Add typical attributes for footer navigation elements.
add_filter( 'genesis_attr_nav-footer', 'genesis_attributes_nav' );

// Display Footer Navigation Menu above footer content
add_action( 'genesis_footer', 'sk_do_footernav', 5 );
/**
 * Echo the "Footer Navigation" menu.
 *
 * @uses genesis_nav_menu() Display a navigation menu.
 * @uses genesis_nav_menu_supported() Checks for support of specific nav menu.
 */
function sk_do_footernav() {

	//* Do nothing if menu not supported
	if ( ! genesis_nav_menu_supported( 'footer' ) )
		return;

	$class = 'menu genesis-nav-menu menu-footer';
	if ( genesis_superfish_enabled() ) {
		$class .= ' js-superfish';
	}

	genesis_nav_menu( array(
		'theme_location' => 'footer',
		'menu_class'     => $class,
	) );

}