Menu chính khác nhau trên các trang sử dụng Altitude PRO Theme

Tôi đã thực hiện việc này bằng các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên tạo một menu chính mặc định. Điều hướng đến Giao diện> Menu và tạo menu chính mặc định cho trang web của bạn. Chọn hộp kiểm “Menu điều hướng chính” và lưu menu này.

Bước 2: Tạo một menu khác chỉ dành cho các trang. Điều hướng đến Giao diện> Trình đơn và tạo một menu khác cho các trang của bạn.

Bước 3: Bây giờ thêm mã đơn giản này vào tệp functions.php

function gd_nav_menu_args( $args ){
	if( ( 'primary' == $args['theme_location'] ) && is_singular('page') )
	{
		$args['menu'] = 'Menu for Page'; // Add your menu name here. My case it is "Menu for Page"
	}
	return $args;
}
add_filter( 'wp_nav_menu_args', 'gd_nav_menu_args' );

is_singular('page') thẻ điều kiện sẽ trả về true khi người dùng đang truy cập một trang. Bạn có thể thay đổi thẻ có điều kiện này theo yêu cầu của mình.