Máy ảo offline mọi người dùng Xampp hay LocalWP? Mình dùng sourcode Xampp bỏ qua LocalWP thì không chạy được :((

Câu hỏi từ Group FB:
Máy ảo offline mọi người dùng Xampp hay LocalWP?

Mình dùng sourcode Xampp bỏ qua LocalWP thì không chạy được :((
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Máy ảo offline mọi người dùng Xampp hay LocalWP