#lỗi language ajax render Mọi người cho mình hỏi, mình include 1 file vào file mẹ rồi gọi ajax để hiển thị phân trang trang được include đó, nhưng trang con được include lại không nhận dc language thì trang mẹ thì làm sao sửa vậy?

Câu hỏi từ Group FB:
#lỗi language ajax render
Mọi người cho mình hỏi, mình include 1 file vào file mẹ rồi gọi ajax để hiển thị phân trang trang được include đó, nhưng trang con được include lại không nhận dc language thì trang mẹ thì làm sao sửa vậy?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/810457426321817/