Lỗi gắn link demo http [WP Extra demo]

Mình có gắn link demo là https thì nhấn vào demo thì xem được trang nhưng khi gắn link là http thì WP Extra demo không load được trang xem demo