Liên kết nguồn cấp dữ liệu WordPress (RSS)

Điều này là đơn giản. Nếu bạn đã xây dựng các chủ đề WordPress được một thời gian, bạn sẽ nhớ những ngày bạn phải bao gồm mã theo cách thủ công để xuất các liên kết / tham chiếu nguồn cấp RSS ngay trong header.php. Cách tiếp cận "mới" rõ ràng hơn và dựa vào móc hành động để xuất ra mã cần thiết.wp_head()Trong tệp, hãy bao gồm những điều sau:functions.php
// Adds RSS feed links to  for posts and comments.
add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
Vậy là xong, bạn đã hoàn thành! Đảm bảo rằng bạn có trong , ngay trước khi kết thúc .<?php wp_head(); ?>header.php</head>