Làm thế nào để thêm hộp tác giả trên các trang?

Tôi chỉ kiểm tra diễn đàn SP và thấy rằng một người đã yêu cầu nó. Tôi đã thêm một vài dòng mã trong tệp functions.php và đã nhận được nó. Đây là mã:

add_action( 'genesis_after_entry', 'genesis_do_author_box_on_page', 8 );
function genesis_do_author_box_on_page(){
  if ( ! is_singular('page') )
		return;
	if ( get_the_author_meta( 'genesis_author_box_single', get_the_author_meta( 'ID' ) ) )
		genesis_author_box( 'single' );
}