Làm cách nào để thay đổi từ “at” bên cạnh thời gian trong phần nhận xét của bài đăng?

Xin chào,
Làm cách nào để thay đổi từ “at” bên cạnh thời gian trong phần nhận xét của bài đăng? Tôi muốn dịch nó thành “ừm”.

Mẫu: 24 tháng 10 năm 2014 lúc 21:02 h

Tôi vừa xem lại bài đăng trên diễn đàn SP và nhận được yêu cầu này. Ngay lập tức tôi đã kiểm tra chức năng Gọi lại Nhận xét của Genesis và không có bộ lọc nào cho việc này. Sau đó, tôi ngừng suy nghĩ trong vài phút và cố gắng tìm ra một logic cho nó. Do đó, tôi đã viết mã này trong tệp functions.php và mã đang hoạt động hoàn hảo:

add_filter( 'gettext', 'theme_change_comment_field_names', 20, 3 );
function theme_change_comment_field_names( $translated_text, $text, $domain ) {
  if ( is_singular() ) {
    switch ( $translated_text ) {
      case 'at' :
        $translated_text = __( 'um', 'genesis' );
        break;
    }
  }
  return $translated_text;
}