Hướng dẫn Chuyển đổi SỐ thành CHỮ trong Google Sheet tự động cực kỳ nhanh chóng

Bước 1: Tạo 1 sheet mới tại đây: spreadsheet.new

Bước 2: Tạo App Script trên sheet đang sử dụng

Bước 3: Dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại

/**
 * App Script Google Sheet
 * Chuyển số thành chữ tiền tệ Việt Nam Đồng.
 * Sản phẩm của CỌP - Thành viên WPVNTEAM
 * Vui lòng ghi rõ nguồn nếu sao chép lại code
 * 
 * @param {number} input The value to convert.
 * @return The number in VNĐ
 */
function VND(input) {
 const output = [];
 const ty = Math.floor(input / 1000000000);
 if (input >= 1000000000) {
  output.push(`${ty} tỷ`);
 } else {
  const ty = 0;
 }
 const trieu = Math.floor(input - (ty*1000000000));
 const httrieu = Math.floor(trieu / 1000000);
 if (trieu >= 1000000) {
  output.push(`${httrieu} triệu`);
 }
 const nghin = ((ty*1000000000) + (httrieu*1000000));
 const ssnghin = Math.floor(input - nghin);
 const htnghin = Math.floor(ssnghin / 1000);
 if (ssnghin >= 1000) {
  output.push(`${htnghin} ngàn`);
 }
 const dong = ((ty*1000000000) + (httrieu*1000000) + (htnghin*1000));
 const htdong = Math.floor(input - dong);
 if (htdong > 0) {
  output.push(`${htdong} đồng`);
 }
 return [...output, ''] //Before Price VNĐ
  .join(' ')
  .split(/\s/)
  .filter((e) => e)
  .map((e) => e.substr(0, 1).toUpperCase() + e.substr(1))
  .join(' ');
}

//Điều kiện: số tiền phải lớn hơn 1 triệu
function BDS(input) {
 const output = [];
  const ty = input / 1000000000;
  if (input >= 1000000000) {
   output.push(`${ty.toLocaleString()} tỷ`);
  } else {
  const ty = 0;
  const trieu = Math.floor(input - (ty*1000000000));
  const httrieu = Math.floor(trieu / 1000000);
  if (trieu < 1000000000 && trieu > 1000000) {
   output.push(`${httrieu.toLocaleString()} triệu`);
  }
 }
 return [...output, ''] //Before Price VNĐ
  .join(' ')
  .split(/\s/)
  .filter((e) => e)
  .map((e) => e.substr(0, 1).toUpperCase() + e.substr(1))
  .join(' ');
}

Bước 4: Để sử dụng full text dùng hàm

=VND($bien)

Sử dụng cho sản phẩm là Bất Động Sản hoặc TMĐT dùng hàm

=BDS($bien)

image

Vui lòng ghi rõ nguồn WPVNTEAM khi sao chép lại thông tin này.
Chúc các bạn thành công :kissing_heart:

1 Like

Hướng dẫn tạo nhanh các bảng tính Google

In your browser, enter one of these URLs:

Docs

docs.new
doc.new
document.new

Sheets

sheets.new
sheet.new
spreadsheet.new

Slides

slides.new
slide.new
presentation.new

Forms

forms.new
form.new

A blank file opens, and you can start editing right away.

Update phiên bản 2.0

/**
 * App Script Google Sheet v2
 * Chuyển số thành chữ tiền tệ Việt Nam Đồng.
 * Sản phẩm của TIẾN CỌP - Thành viên WPVNTEAM
 * Vui lòng ghi rõ nguồn nếu sao chép lại code
 * 
 * @param {number} input The value to convert.
 * @return The number in VND
 */

function VND(input) {
 const output = [];
 const ty = Math.floor(input / 1000000000);
 if (input >= 1000000000) {
  output.push(`${phantram(ty)} tỷ`);
 } else {
  const ty = 0;
 }
 const trieu = Math.floor(input - (ty*1000000000));
 const httrieu = Math.floor(trieu / 1000000);
 if (trieu >= 1000000) {
  output.push(`${phantram(httrieu)} triệu`);
 }
 const nghin = ((ty*1000000000) + (httrieu*1000000));
 const ssnghin = Math.floor(input - nghin);
 const htnghin = Math.floor(ssnghin / 1000);
 if (ssnghin >= 1000) {
  output.push(`${phantram(htnghin)} nghìn`);
 }
 const dong = ((ty*1000000000) + (httrieu*1000000) + (htnghin*1000));
 const htdong = Math.floor(input - dong);
 if (htdong > 0) {
  output.push(`${phantram(htdong)}`);
 }

 const tens = input % 100;
 if (tens > 0) {
  if (input > 100) output.push('lẻ');
  output.push(`${phantram(tens)}`);
 }

 return [...output, 'đồng'] //Before Price VNĐ
  .join(' ')
  .split(/\s/)
  .filter((e) => e)
  .map((e) => e.substr(0, 1).toLowerCase() + e.substr(1)) //Chữ In Hoa toUpperCase()
  .join(' ');
}

function mot(number) {
 const motso = ['', 'một', 'hai', 'ba', 'bốn', 'năm', 'sáu', 'bảy', 'tám', 'chín'];
 return motso[number] || '';
}

function muoi(number) {
 const teens = ['mười','mười một','mười hai','mười ba','mười bốn','mười lăm','mười sáu','mười bảy','mười tám','mười chín'];
 return teens[number] || '';
}

function haimuoi(number) {
 const tens = ['', '', 'hai mươi', 'ba mươi', 'bốn mươi', 'năm mươi', 'sáu mươi', 'bảy mươi', 'tám mươi', 'chín mươi'];
 return tens[number] || '';
}
function mottram(number) {
 const mts = ['không trăm', 'một trăm', 'hai trăm', 'ba trăm', 'bốn trăm', 'năm trăm', 'sáu trăm', 'bảy trăm', 'tám trăm', 'chín trăm'];
 return mts[number] || '';
}

function phantram(num) {
 if (num > 0 && num < 10) {
  return mot(num);
 }
 if (num >= 10 && num < 20) {
  return muoi(num % 10);
 }
 if (num >= 20 && num < 100) {
  return `${haimuoi(Math.floor(num / 10))} ${mot(num % 10)}`;
 }
 if (num >= 100 && num < 1000) {
  const atram = Math.floor(num / 100);
  const amuoi = (num - (atram * 100)) / 10;
  const aso = num % 10;
  return `${mottram(atram)} ${haimuoi(amuoi)} ${mot(aso)}`;
 }
 return '';
}

function VNDN(input) {
 const output = [];
 const ty = Math.floor(input / 1000000000);
 if (input >= 1000000000) {
  output.push(`${ty} tỷ`);
 } else {
  const ty = 0;
 }
 const trieu = Math.floor(input - (ty*1000000000));
 const httrieu = Math.floor(trieu / 1000000);
 if (trieu >= 1000000) {
  output.push(`${httrieu} triệu`);
 }
 const nghin = ((ty*1000000000) + (httrieu*1000000));
 const ssnghin = Math.floor(input - nghin);
 const htnghin = Math.floor(ssnghin / 1000);
 if (ssnghin >= 1000) {
  output.push(`${htnghin} nghìn`);
 }
 const dong = ((ty*1000000000) + (httrieu*1000000) + (htnghin*1000));
 const htdong = Math.floor(input - dong);
 if (htdong > 0) {
  output.push(`${htdong}`);
 }
 return [...output, 'đồng'] //Before Price VNĐ
  .join(' ')
  .split(/\s/)
  .filter((e) => e)
  .map((e) => e.substr(0, 1).toLowerCase() + e.substr(1)) //Chữ In Hoa toUpperCase()
  .join(' ');
}

Để sử dụng chữ dùng hàm

=VND($bien)

Để sử dụng số + chữ dùng hàm

=VNDN($bien)

Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn :kissing_heart:

1 Like

Cảm ơn Tiến Cọp đã tạo app script rất hữu dụng.
Khi sử dụng phiên bản 2.0 mình có gặp lỗi ở ảnh mong bạn kiểm tra hỗ trợ giúp
image