https://logistics.options.vn/ Mình cần tối ưu hóa Light house page speed insights cho website này cho cả trình duyệt di động và desktop trên 92 điểm, please help!

https://logistics.options.vn/ Mình cần tối ưu hóa Light house page speed insights cho website này cho cả trình duyệt di động và desktop trên 92 điểm, please help!
0

Câu hỏi từ Group FB:
https://logistics.options.vn/
Mình cần tối ưu hóa Light house page speed insights cho website này cho cả trình duyệt di động và desktop trên 92 điểm, please help!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/668482217186006/