Hình ảnh tiêu đề tùy chỉnh trên trang - Parallax Pro Theme

Đây là yêu cầu ban đầu trên các diễn đàn SP:

Tôi đã sử dụng hướng dẫn của Sridhar Katakam về việc chuyển vị trí các tiêu đề mục nhập nhưng tôi muốn tạo các tiêu đề này hình ảnh hơn là văn bản. Người ban đầu trả lời các câu hỏi của tôi nói thế này:

Tôi đã sửa đổi CSS để hiển thị hình ảnh nền theo tỷ lệ để tạo chiều rộng đầy đủ, áp dụng mã page-id-xx trong CSS để xác định các hình ảnh khác nhau cho mỗi trang.

~ Sam Bell

Tôi đang sử dụng tùy chọn Hình ảnh Nổi bật cho các trang. Vì vậy, tôi đã thêm mã sau vào tệp functions.php:

add_image_size( 'header-img', 9999, 250, TRUE ); // Resizing the uploaded image.
add_action('genesis_after_header', 'gd_site_banner', 25);
function gd_site_banner(){ 
if( !is_singular('page') )
return;

if( has_post_thumbnail() && is_page() ) :
$ftbanner = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( get_the_ID() ), 'header-img' );
$banner = $ftbanner[0];
echo '<div id="site-banner" class="site-banner">' . "\n";
echo '<img src="' . $banner . '">' . "\n";
echo '</div>' . "\n";
endif;
}