Hình ảnh tiêu đề trang mặc định trong Showcase Pro

Trong nhóm Facebook Genesis, một người dùng hỏi:

SHOWCASE-PRO, có ai biết cách tải “Hình ảnh nổi bật” mặc định trên Bài đăng & Trang nếu không có bài đăng hoặc trang nào được gán cho bài đăng hoặc trang đó không?

Bài viết này trình bày các tùy chỉnh trong Showcase Pro 2.0.2 để hiển thị hình ảnh mặc định / dự phòng cho tiêu đề trang cho các Bài đăng và Trang không có bộ hình ảnh nổi bật.

Bước 1

Trong functions.php thay thế

/**
 * Page Header Class
 *
 */
function showcase_page_header_body_class( $classes ) {

  if( is_page() && has_post_thumbnail() )
    $classes[] = 'with-page-header';

  return $classes;

}

/**
 * Page Header
 *
 */
function showcase_page_header() {
  $output = false;
  if( is_page() ) {

    $image = get_post_thumbnail_id();

    if( $image ) {

      // Remove the title since we'll add it later
      remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_do_post_title' );

      $image = wp_get_attachment_image_src( $image, 'showcase_hero' );
      $background_image_class = 'with-background-image';
      $title = the_title( '<h1>', '</h1>', false );

      $output .= '<div class="page-header bg-primary with-background-image" style="background-image: url(' . $image[0] . ');"><div class="wrap">';
      $output .= '<div class="header-content">' . $title . '</div>';
      $output .= '</div></div>';
    }
  }

  if( $output )
    echo $output;
}

với

/**
 * Page Header Class.
 *
 */
function showcase_page_header_body_class( $classes ) {
  if ( is_page() && ! is_front_page() && ! is_page_template( 'page_landing.php' ) ) {
    $classes[] = 'with-page-header';
  }

  return $classes;
}

/**
 * Page Header.
 *
 */
function showcase_page_header() {
  $output = false;

  if ( is_page() && ! is_front_page() && ! is_page_template( 'page_landing.php' ) ) {

    $image = get_post_thumbnail_id();

    // Remove the title since we'll add it later.
    remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_do_post_title' );

    $image = wp_get_attachment_image_src( $image, 'showcase_hero' );

    $background_image_class = 'with-background-image';

    $title = the_title( '<h1>', '</h1>', false );

    if ( $image ) {
      $background_image_url = $image[0];
    } else {
      $background_image_url = CHILD_URL . '/images/page-header.jpg';
    }

    $output .= '<div class="page-header bg-primary with-background-image" style="background-image: url(' . $background_image_url . ');"><div class="wrap">';

    $output .= '<div class="header-content">' . $title . '</div>';

    $output .= '</div></div>';
  }

  if ( $output ) {
    echo $output;
  }
}

Chúng tôi đang đặt hình ảnh dự phòng dưới dạng page-header.jpg từ images thư mục của chủ đề .

Bước 2

Trong single.php thay thế

// Add page header body class to the head.
add_filter( 'body_class', 'showcase_single_page_header_body_class' );
function showcase_single_page_header_body_class( $classes ) {

  if( has_post_thumbnail() )
    $classes[] = 'with-page-header';

  return $classes;

}

// Add page header.
add_action( 'genesis_after_header', 'showcase_single_page_header', 8 );
function showcase_single_page_header() {
  $output = false;

  $image = get_post_thumbnail_id();

  if( $image ) {

    // Remove the title since we'll add it later
    remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_do_post_title' );

    $image = wp_get_attachment_image_src( $image, 'showcase_hero' );
    $background_image_class = 'with-background-image';
    $title = the_title( '<h1>', '</h1>', false );

    $output .= '<div class="page-header bg-primary with-background-image" style="background-image: url(' . $image[0] . ');"><div class="wrap">';
    $output .= '<div class="header-content">' . $title . '</div>';
    $output .= '</div></div>';
  }

  if( $output )
    echo $output;
}

với

// Add page header body class to the head.
add_filter( 'body_class', 'showcase_single_page_header_body_class' );
function showcase_single_page_header_body_class( $classes ) {
  $classes[] = 'with-page-header';

  return $classes;
}

// Add page header.
add_action( 'genesis_after_header', 'showcase_single_page_header', 8 );
function showcase_single_page_header() {
  $output = false;

  $image = get_post_thumbnail_id();

  // Remove the title since we'll add it later.
  remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_do_post_title' );

  $image = wp_get_attachment_image_src( $image, 'showcase_hero' );

  $background_image_class = 'with-background-image';

  $title = the_title( '<h1>', '</h1>', false );

  if ( $image ) {
    $background_image_url = $image[0];
  } else {
    $background_image_url = CHILD_URL . '/images/page-header.jpg';
  }

  $output .= '<div class="page-header bg-primary with-background-image" style="background-image: url(' . $background_image_url . ');"><div class="wrap">';

  $output .= '<div class="header-content">' . $title . '</div>';

  $output .= '</div></div>';

  if ( $output ) {
    echo $output;
  }
}

Giống như trước đây, chúng tôi đang đặt hình ảnh dự phòng là page-header.jpg từ images thư mục của chủ đề .