Hiển thị các bài đăng trong Trang Lưu trữ Danh mục theo Thứ tự Ngẫu nhiên

Tôi đã thử làm theo mã và nó đang làm việc cho tôi. Thêm mã này vào tệp functions.php của bạn:

add_filter('pre_get_posts', 'pre_posts_order');
function pre_posts_order($wp_query){
  if( is_category() )   
    $wp_query->set( 'orderby' , 'rand' );
  return $wp_query;
}