Hiển thị / ẩn thanh công cụ quản trị WordPress

Trong quá trình phát triển chủ đề WordPress, đôi khi bạn có thể thấy thanh công cụ quản trị WordPress khá lạc hướng. Nó ở một vị trí cố định ở đầu cửa sổ và tùy thuộc vào cách bố trí của bạn có thể che một số yếu tố của tiêu đề. Thanh thêm dấu cách ( margin) ở đầu trang có thể ẩn một số nội dung tiêu đề dính của bạn. Bao gồm điều này trong functions.php của bạn:
show_admin_bar( false );
Hãy chắc chắn nhận xét dòng này hoặc đặt nó thành true khi bạn triển khai vào môi trường sản xuất. Ngoài ra, việc tắt thanh công cụ quản trị bị cấm rõ ràng theo Nguyên tắc đánh giá chủ đề WordPress.

Mặc dù chúng tôi không đề cập đến vấn đề đó trong cuốn sách này, nhưng việc tắt thanh quản trị và các chức năng / chức năng khác tốt nhất nên để lại cho các plugin.