[GravityView] Chỉ hiển thị các mục không được phê duyệt

Chỉ cần thả đoạn mã PHP đơn giản này vào cuối tệp functions.php. Nó sẽ tìm nạp tất cả các mục chưa được duyệt từ cơ sở dữ liệu.

/**
 * Displaying unapproved entries
 *
 * @author 	Paul
 * @license GPL2.0+
 */
add_filter('gravityview_get_entries', 'paul_awaiting_approval', 1001, 3 );
function paul_awaiting_approval($parameters, $args, $form_id ) {
  $parameters['search_criteria']['field_filters'][] = array(
    'key' => GravityView_Entry_Approval::meta_key,
    'value' => '',
    'operator' => 'is'
  );
  $parameters['cache'] = false;
  return $parameters;
}