Giúp tiện ích giá có thể kéo được trên các thiết bị cảm ứng

Tài nguyên

Lấy tập lệnh này và lưu vào thư mục JS trong thư mục chủ đề của bạn.

Cài đặt

Thêm mã vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

Hãy nhớ đảm bảo rằng đường dẫn phù hợp với cấu trúc chủ đề của bạn) để xếp nó vào hàng đợi.

/**
 * Make price widget draggable on touch devices
 */
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'load_touch_punch_js' , 35 );
function load_touch_punch_js() {
	global $version;

	wp_enqueue_script( 'jquery-ui-widget' );
	wp_enqueue_script( 'jquery-ui-mouse' );
	wp_enqueue_script( 'jquery-ui-slider' );
	wp_register_script( 'woo-jquery-touch-punch', get_stylesheet_directory_uri() . "/js/jquery.ui.touch-punch.min.js", array('jquery'), $version, true );
	wp_enqueue_script( 'woo-jquery-touch-punch' );
}