Giới thiệu chuyên mục WordPress Functions

Trong WordPress, functions.php hoặc tệp chức năng chủ đề là một mẫu được bao gồm trong các chủ đề WordPress. Nó hoạt động giống như một plugin cho trang web WordPress của bạn được kích hoạt tự động với chủ đề hiện tại của bạn. Tập tin functions.php sử dụng mã PHP để thêm các tính năng hoặc thay đổi các tính năng mặc định trên trang WordPress.