Ghi đè mẫu vòng lặp và hiển thị số lượng bên cạnh để thêm vào các nút giỏ hàng.

Để hiển thị các trường nhập số lượng cho các sản phẩm đơn giản trong các trang lưu trữ cửa hàng của bạn, hãy sử dụng mã sau:

/**
* Override loop template and show quantities next to add to cart buttons
*/
add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link', 'quantity_inputs_for_woocommerce_loop_add_to_cart_link', 10, 2 );
function quantity_inputs_for_woocommerce_loop_add_to_cart_link( $html, $product ) {
if ( $product && $product->is_type( 'simple' ) && $product->is_purchasable() && $product->is_in_stock() && ! $product->is_sold_individually() ) {
$html = '<form action="' . esc_url( $product->add_to_cart_url() ) . '" class="cart" method="post" enctype="multipart/form-data">';
$html .= woocommerce_quantity_input( array(), $product, false );
$html .= '<button type="submit" class="button alt">' . esc_html( $product->add_to_cart_text() ) . '</button>';
$html .= '</form>';
}
return $html;
}