Flatsome bị lỗi này a/e cứu với

Parse error : in C:\xampp\htdocs\vtech\wp-content\themes\flatsome\inc\admin\kirki\modules\webfonts\webfonts.php on line 3

Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn. Vui lòng kiểm tra email dùng để quản trị trang web để được hướng dẫn.