Em edit trang bằng UX Builder, Em thêm 1 Element là Products và em muốn sản phẩm trong product đó được sắp theo thứ tự giá tăng dần thì phải làm sao ạ? Mn giúp em với!

Câu hỏi từ Group FB:
Em edit trang bằng UX Builder, Em thêm 1 Element là Products và em muốn sản phẩm trong product đó được sắp theo thứ tự giá tăng dần thì phải làm sao ạ?
Mn giúp em với!
Nguồn: Redirecting...