Đơn giản hóa mã để hiển thị nhiều vùng widget trong Genesis

Giả sử bạn muốn hiển thị 5 khu vực tiện ích con cho trang đầu. Mã cho điều này là một cái gì đó giống như

genesis_widget_area( 'front-page-1', array(
  'before' => '<div class="front-page-1 widget-area"><div class="wrap">',
  'after' => '</div></div>',
) );

genesis_widget_area( 'front-page-2', array(
  'before' => '<div class="front-page-2 widget-area"><div class="wrap">',
  'after' => '</div></div>',
) );

genesis_widget_area( 'front-page-3', array(
  'before' => '<div class="front-page-3 widget-area"><div class="wrap">',
  'after' => '</div></div>',
) );

genesis_widget_area( 'front-page-4', array(
  'before' => '<div class="front-page-4 widget-area"><div class="wrap">',
  'after' => '</div></div>',
) );

genesis_widget_area( 'front-page-5', array(
  'before' => '<div class="front-page-5 widget-area"><div class="wrap">',
  'after' => '</div></div>',
) );

Chúng ta chỉ cần viết lại phần trên bằng một for vòng lặp như sau:

// Display front-page widget areas.
for ( $i = 1; $i <= 5; $i++ ) {
  genesis_widget_area( "front-page-{$i}", array(
    'before' => '<div class="front-page-' . $i . ' widget-area"><div class="wrap">',
    'after' => '</div></div>',
  ) );
}