Di chuyển trang đầu 1 khu vực tiện ích phía trên tiêu đề trang web trên Trang chủ của Chủ đề Altitude Pro

Bước 1:

Xóa mã của các khu vực tiện ích con 1 trang đầu khỏi hàm height_front_page_widgets () . Hàm này nằm trong tệp front-page.php .
genesis_widget_area( 'front-page-1', array(
'before' => '<div id="front-page-1" class="front-page-1">
<div class="image-section">
<div class="flexible-widgets widget-area' . altitude_widget_area_class( 'front-page-1' ) . '">
<div class="wrap">',
'after' => '</div></div></div></div>',
) );

Bước 2:

Tạo một chức năng mới và đặt đoạn mã trên vào chức năng này. Đây là mã hoàn chỉnh của chức năng đó. Bạn sẽ thêm hàm này bên trên hàm genesis () của tệp front-page.php
function altitude_front_page_section_1() {
genesis_widget_area( 'front-page-1', array(
'before' => '<div id="front-page-1" class="front-page-1">
<div class="image-section">
<div class="flexible-widgets widget-area' . altitude_widget_area_class( 'front-page-1' ) . '">
<div class="wrap">',
'after' => '</div></div></div></div>',
) );
}

Bước 3:

Bây giờ tôi đang di chuyển khu vực tiện ích con 1 trang đầu lên trên phần đánh dấu <header> . Vì vậy, tôi đã chọn hook "genesis_header" . Sử dụng cùng móc này Genesis Framework đang tải đánh dấu cấu trúc mở cho tiêu đề. Ưu tiên đánh dấu khai mạc <header> HTML5 thẻ là 5. Vì vậy, tôi đang sử dụng ưu tiên 3 và nó sẽ gọi altitude_front_page_section_1 () chức năng trước khi genesis_header_markup_open () chức năng.

Đặt một dòng mã này ngay bên dưới câu lệnh if (is_active_sidebar (‘front-page-1’)) { .

add_action( 'genesis_header', 'altitude_front_page_section_1', 3 );

Bước 4:

Thêm mã mới này vào tệp style.css của bạn
.home .site-header {
    position: relative;
}