Cụ nào có tk adsense kèm domain bán k ạ. Để cho e một con với 😬

Câu hỏi từ Group FB:
Cụ nào có tk adsense kèm domain bán k ạ. Để cho e một con với :grimacing:
Nguồn: Redirecting...