Có phải: đẹp thì không nhanh? Nhanh thì không đẹp!?

Câu hỏi từ Group FB:
Có phải: đẹp thì không nhanh? Nhanh thì không đẹp!?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Có phải: đẹp thì không nhanh