Có cách nào trên 1 website mình cài 2 subdomain để nó tự direct với nhau cho phù hợp với thiết bị không mn ? Ví dụ Truy cập trên pc, tablet thì nó sẽ có dạng www(.)domain(.)com Truy cập trên điện thoại, ipad thì sẽ có dạng m(.)domain(.)com

Câu hỏi từ Group FB:
Có cách nào trên 1 website mình cài 2 subdomain để nó tự direct với nhau cho phù hợp với thiết bị không mn ?
Ví dụ
Truy cập trên pc, tablet thì nó sẽ có dạng www(.)domain(.)com
Truy cập trên điện thoại, ipad thì sẽ có dạng m(.)domain(.)com
Nguồn: Redirecting...