Có bác nào trong đây vẽ logo ib e chút 🙂

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác nào trong đây vẽ logo ib e chút :slightly_smiling_face:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/812297266137833/