Có ai có group mua chung server không anh em. Tìm 3 người mua chung 1 con vdc nào! Đang thiếu kinh tế quá! #wpvn_host

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai có group mua chung server không anh em. Tìm 3 người mua chung 1 con vdc nào! Đang thiếu kinh tế quá!

#wpvn_host
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/579254722775423/