Có 1 số website của mình tự nhiên cái database lên đến hơn 1GB, trong khi website khác cũng bằng số bài viết đó nhưng chỉ 100 đến 200MB. Bác nào biết khác phục không hướng dẫn mình với.

Câu hỏi từ Group FB:
Có 1 số website của mình tự nhiên cái database lên đến hơn 1GB, trong khi website khác cũng bằng số bài viết đó nhưng chỉ 100 đến 200MB. Bác nào biết khác phục không hướng dẫn mình với.
Nguồn: Redirecting...