Chuyển giá sản phẩm về nằm trên nút Add to cart

Mặc định một số theme, giá sản phẩm nằm dưới tên sản phẩm và trên mô tả sản phẩm.

Vị trí này với một số bạn là bình thường, nhưng một số bạn không hợp nhãn, muốn chuyển nó xuống phía dưới mô tả và nằm trên nút Add to cart.

Việc đơn giản là chúng ta thêm đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng

// Move WooCommerce price
remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 25 );

Chúc các bạn thành công!