Chuyển đổi Trang Blog thành 3 Cột trong Chủ đề Essence Pro

Làm thế nào để bạn chuyển đổi trang blog 2 cột thành 3 cột? Đây là thủ tục đơn giản. Bạn sẽ chỉnh sửa tệp style.css của chủ đề Essence Pro của mình. Mở tệp style.css trên trình chỉnh sửa và thực hiện các thay đổi sau:

/** Replace this CSS **/
.half-width-entries .content .entry {
  float: left;
  margin-left: 4%;
  text-align: center;
  width: 48%;
}
/** WITH THIS CSS **/
.half-width-entries .content .entry {
  float: left;
  margin-left: 4%;
  text-align: center;
  width: calc( ( 100% - 8% ) / 3 );
}

/** Replace this CSS **/
.half-width-entries .content .entry:nth-of-type(odd) {
	clear: left;
	margin-left: 0;
}
/** WITH THIS ONE**/
.half-width-entries .content .entry:nth-child(3n+1) {
	clear: left;
	margin-left: 0;
}