Chức năng 'Thêm kích thước hình ảnh' của WordPress

Giả sử chúng tôi đang điều hành một trang tạp chí nơi Hình ảnh nổi bật sẽ xuất hiện với ít nhất 3 kích thước khác nhau. Có thể là một hình ảnh lớn nếu bài đăng được làm nổi bật hoặc mới nhất, một hình ảnh có kích thước trung bình nếu nó chỉ là một bài đăng trong số các bài còn lại và có kích thước thông thường có thể xuất hiện ở nơi khác.Chúng tôi tận dụng chức năng hướng dẫn WordPress tạo bản sao Hình ảnh nổi bật của chúng tôi theo kích thước xác định của chúng tôi.add_image_size() Để làm điều này, chúng tôi thêm phần sau vào :functions.php
// regular size
add_image_size( 'butter-regular', 400, 350, true );

// medium size
add_image_size( 'butter-medium', 650, 500, true );

// large thumbnails
add_image_size( 'butter-large', 960, '' );
Nếu chúng tôi muốn sử dụng 'butter-medium' kích thước mới làm hình ảnh nổi bật của mình, chúng tôi chỉ cần điều chỉnh hàm butter_featured_image () sớm xác định nó như sau:
function butter_featured_image() {
  if ( is_singular() ) : ?>
<span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation">&lt;</span>figure <span class="token attr-name">class</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>featured-image<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">&gt;</span></span></span>
  <span class="token php"><span class="token delimiter">&lt;?php</span> <span class="token function">the_post_thumbnail<span class="token punctuation">(</span></span><span class="token string">'butter-medium'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span> <span class="token delimiter">?&gt;</span></span>
<span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation">&lt;/</span>figure<span class="token punctuation">&gt;</span></span></span>

<?php else : ?>

<span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation">&lt;</span>a <span class="token attr-name">class</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>featured-image<span class="token punctuation">"</span></span> <span class="token attr-name">href</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span><span class="token php"><span class="token delimiter">&lt;?php</span> <span class="token function">the_permalink<span class="token punctuation">(</span></span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span> <span class="token delimiter">?&gt;</span></span><span class="token punctuation">"</span></span> <span class="token attr-name">title</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span><span class="token php"><span class="token delimiter">&lt;?php</span> <span class="token function">the_title_attribute<span class="token punctuation">(</span></span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span> <span class="token delimiter">?&gt;</span></span><span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">&gt;</span></span></span>
  <span class="token php"><span class="token delimiter">&lt;?php</span> <span class="token function">the_post_thumbnail<span class="token punctuation">(</span></span><span class="token string">'butter-medium'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span> <span class="token delimiter">?&gt;</span></span>
<span class="token markup"><span class="token tag"><span class="token punctuation">&lt;/</span>a<span class="token punctuation">&gt;</span></span></span>

<?php endif;
}


Trong khi bạn đang ở đó, nếu bạn muốn điều chỉnh kích thước mặc định mà tại đó WordPress tạo hình thu nhỏ, bạn có thể làm như vậy bằng cách thêm dòng sau vào functions.php:

set_post_thumbnail_size( 150, 150 );