Cho phép mã ngắn trong phần trích dẫn sản phẩm

Thêm mã vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

/**
* Allow shortcodes in product excerpts
*/
if (!function_exists('woocommerce_template_single_excerpt')) {
function woocommerce_template_single_excerpt( $post ) {
global $post;
if ($post->post_excerpt) echo '<div itemprop="description">' . do_shortcode(wpautop(wptexturize($post->post_excerpt))) . '</div>';
}
}