Cho phép HTML trong mô tả thuật ngữ (danh mục, thẻ)

Thêm mã vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

Theo mặc định, WordPress loại bỏ HTML khỏi mô tả danh mục. Mã này sẽ ngăn điều đó xảy ra.

/**
 * Allow HTML in term (category, tag) descriptions
 */
foreach ( array( 'pre_term_description' ) as $filter ) {
	remove_filter( $filter, 'wp_filter_kses' );
	if ( ! current_user_can( 'unfiltered_html' ) ) {
		add_filter( $filter, 'wp_filter_post_kses' );
	}
}
 
foreach ( array( 'term_description' ) as $filter ) {
	remove_filter( $filter, 'wp_kses_data' );
}

Phần đầu tiên ngăn không cho HTML bị loại bỏ khỏi các mô tả thuật ngữ.

Phần thứ hai ngăn HTML bị loại bỏ khi sử dụng chức năng mô tả thuật ngữ (Function Reference/term description « WordPress Codex).