Cho em hỏi cách fix không lưu được tiếng Việt vào database - không tạo được trang với tên bằng tiếng Việt - header và footer không lưu được nếu có tiếng Việt

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi cách fix không lưu được tiếng Việt vào database

  • không tạo được trang với tên bằng tiếng Việt
  • header và footer không lưu được nếu có tiếng Việt
    Nguồn: Redirecting...