Chỉnh sửa văn bản Thêm vào giỏ hàng trên Trang Sản phẩm Đơn lẻ

Làm cách nào để bạn tùy chỉnh văn bản “Thêm vào giỏ hàng” mặc định trên một trang sản phẩm? Bạn có thể dễ dàng làm điều đó mà không cần chỉnh sửa tệp lõi.
Có một bộ lọc “woocommerce_product_single_add_to_cart_text” cho văn bản thêm vào giỏ hàng của một sản phẩm.

Thay đổi Văn bản Thêm vào giỏ hàng

add_action( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'paulc_change_single_add_to_cart_text' );
function paulc_change_single_add_to_cart_text( $text ) {
	$new_text =__('Add to basket', 'woocommerce' );
    return $new_text;
}

Thêm giá trị giá vào nút Thêm vào giỏ hàng

add_action( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'paulc_change_single_add_to_cart_text', 10, 2 );
function paulc_change_single_add_to_cart_text( $text, $product ) {
	$price = get_woocommerce_currency_symbol( get_woocommerce_currency() ) . wc_get_price_to_display( $product );
	$new_text = $text . __(' for ', 'woocommerce' ) . $price;
    return $new_text;
}

Bạn thêm đoạn mã PHP vào đâu?
Bạn sẽ thêm đoạn mã PHP vào tệp functions.php của chủ đề hoặc tệp PHP của plugin tùy chỉnh của bạn.