Chèn Quảng cáo (Nội dung) trong Bài đăng WordPress

Làm cách nào chúng ta có thể chèn Quảng cáo Google Adsense hoặc một số nội dung tương tự vào bài viết trên WordPress? Trong Adsense, tốt hơn hết bạn nên đặt quảng cáo ở giữa bài viết để có doanh thu tốt hơn. Có hai cách để chèn nội dung vào bài viết.

1. Tự động chúng ta có thể phân tích cú pháp nội dung bài đăng và sử dụng thẻ HTML hiện có để chèn nội dung. Ví dụ, chúng ta có thể phân tích cú pháp nội dung và trích xuất / tách nó dựa trên các thẻ HTML của đoạn văn.

Sau đó, lặp lại các thẻ và chèn Quảng cáo hoặc nội dung sau một số đoạn văn nhất định và sau đó hiển thị nội dung trong trình duyệt.

2. Chèn Quảng cáo hoặc nội dung theo cách thủ công vào bất kỳ vị trí nào trong bài đăng theo lựa chọn của chúng tôi. Điều này giống như mở bài viết trong trình soạn thảo và đi đến nơi mà chúng ta muốn chèn quảng cáo và đặt mã hiển thị quảng cáo ở đó. Bước này có thể được thực hiện theo cách mô-đun.

Tôi thích cách 2 hơn vì nó mang lại sự linh hoạt cho vị trí quảng cáo. Mọi bài báo đều không giống nhau và chúng không được viết như nhau. Một số sẽ có các đoạn văn nhỏ hơn hoặc số lượng đoạn văn ít hơn. Nếu chúng tôi chèn quảng cáo theo cách thủ công, chúng tôi có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với vị trí. Chèn thủ công là tẻ nhạt so với phân tích cú pháp tự động nhưng nó đáng làm vì nó là trực tiếp $.

Mặc dù chúng tôi chèn theo cách thủ công, chúng tôi có thể sử dụng tính năng của WordPress cho phép chúng tôi chèn nội dung bằng cơ chế mẫu và tốt hơn là sử dụng nó vì chúng tôi có thể thay đổi nội dung ở một nơi.

Thêm mã trên vào functions.php và sau đó thêm vào vị trí cần thiết trong bài đăng WordPress. Công cụ WordPress sẽ tự động thay thế thẻ mẫu bằng nội dung được trả về từ hàm.